ម៉ាស៊ីនសម្អាតខ្យល់

ម៉ាស៊ីនសម្អាតខ្យល់

  • Air Washer-Humidifier & Purifier   DF-HU29100

    ម៉ាស៊ីនសម្ងួតខ្យល់ - ...

    * មុខងារ - ប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺផ្តាសាយនិងផ្តាសាយ - នៅពេលវាមកដល់ផ្ទះរបស់អ្នកក្នុងអំឡុងពេលត្រជាក់និង ...