ការណែនាំអំពីក្រុមហ៊ុន

ការណែនាំអំពីក្រុមហ៊ុន

* ប្រវត្តិលៀន


histor

* លីនគ្រុប


histor

* ការរចនាឧស្សាហកម្ម


histor

* យើងបង្កើតភាពច្នៃប្រឌិត


histor

ក្រុមហ៊ុនផលិតច្នៃប្រឌិតថ្មីបំផុតនៅក្នុងឧបករណ៍កែលម្អគេហដ្ឋាន។

ក្រុមហ៊ុន Lianchuang ទទួលបានប៉ាតង់ចំនួន ១១៤២ ប្រភេទគិតត្រឹមថ្ងៃទី ៣១ ខែធ្នូឆ្នាំ ២០០៩ ។ histor

* ការធ្វើគំរូ


histor

* មជ្ឈមណ្ឌលអភិវឌ្ឍន៍


histor

* ផ្នែកធានាគុណភាព


histor