អ្នកជំនាញខ្យល់ពហុលេខ ៤ ក្នុង ១

អ្នកជំនាញខ្យល់ពហុលេខ ៤ ក្នុង ១

  • DF-AF2808K Portable 4-in-1 Evaporative Air Cooler with PTC Heater, Humidifier and Air Purifier Functions, 3 Fan Speeds with Oscillation, removable Water Tank, 2 heat setting, ECO function, IMD cont...

    DF-AF2808K ចល័ត ៤ ក្នុង ១ ...

    * មុខងារ [ពត៌មានលំអិត] ទាំងរដូវត្រជាក់និងក្តៅ ៤ រដូវត្រូវបានអនុវត្ត។ ពីចម្ងាយ ៦-៨ ម៉ែត្រ…
  • DF-AF1838K Air Cooler/Whole Room Heater/Air Washer/Humidifier /PTC heater with humidifier/Temperature Display/4 speed :Hi, Mid,Low, Slient/ 4 wind mode: Natural, Normal,Sleeping, Smart/Remote Contr...

    DF-AF1838K ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ / ទាំងមូល ...

    * មុខងារ»»ឯកតាបន្សំ៖ ការរួមបញ្ចូលគ្នាដ៏ល្អឥតខ្ចោះនៃកង្ហារកំដៅម៉ាស៊ីនត្រជាក់ ...