អ្នកជំនាញខ្យល់ពហុ ៥ នាក់ក្នុង ១

អ្នកជំនាញខ្យល់ពហុ ៥ នាក់ក្នុង ១

  • DF-AF1838KH Multi Air Expert (5 in 1) /Air Cooler/Whole Room Heater/Air Washer/Humidifier /Air purifier/PTC heater with humidifier/Temperature Display/4 speed :Hi, Mid,Low, Slient/ 4 wind mode: Nat...

    DF-AF1838KH អ្នកជំនាញខ្យល់ច្រើន ...

    * មុខងារ【 ៥ ក្នុង ១ ម៉ាស៊ីនត្រជាក់និងម៉ាស៊ីនកម្តៅ】ម៉ាស៊ីនត្រជាក់និងម៉ាស៊ីនកម្តៅនេះមានច្រើនប្រភេទ ...