អ្នកជំនាញខ្យល់ពហុអគារ ៤ ក្នុង ១

អ្នកជំនាញខ្យល់ពហុអគារ ៤ ក្នុង ១

  • DF-AT2501KG1 TOWER 4-in-1 Evaporative Air Cooler with PTC Heater, Humidifier and Air Purifier Functions, 3 Fan Speeds with Oscillation, 90°Oscillation, 2 heat setting, ECO function, Touch control p...

    DF-AT2501KG1 TOWER 4-in-1 E ...

    * មុខងារពហុមុខងារធ្វើឱ្យរំហួតត្រជាក់សម្រាប់អាកាសធាតុល្អពេញមួយឆ្នាំរ៉ូ ...