ម៉ាស៊ីនត្រជាក់វ័យក្មេងហ្គាយផ្ទាល់ខ្លួន

ម៉ាស៊ីនត្រជាក់វ័យក្មេងហ្គាយផ្ទាល់ខ្លួន

  • DF-AF1201C Young Guy Personal Air cooler

    DF-AF1201C មនុស្សប្រុសវ័យក្មេង ...

    * មុខងារ»»រក្សាខ្យល់និងខ្លួនអ្នកឱ្យត្រជាក់ជាមួយឧបករណ៍ឌីជីថល ៣ ក្នុង ១ នេះ។